Fonogrammitootjate õigused

Fonogrammiks loetakse teose esitamisest lähtuva heli või muu heli või helijäljendi talletamine muul viisil kui audiovisuaalses teoses. Fonogrammitootja on isik, kes esimesena õiguspäraselt salvestab teose esitamisest lähtuva heli, samuti aga ka loodusliku või muu heli, kandes esimese salvestamise eest organisatsioonilist ja varalist vastutust. Samuti on fonogrammitootja määratlemisel olulise tähtsusega asjaolu, kes allkirjastab kõik fonogrammi tootmisega seotud tähtsamad lepingud.

Fonogrammitootjate õigused koos esitajate ja ringhäälinguorganisatsioonide õigustega on tihedalt seotud autoriõigusega ning seetõttu neid kutsutaksegi autoriõigusega kaasnevateks õigusteks ehk naaberõigusteks. Hoolimata tihedast sidemest on fonogrammitootjatele kuuluvad õigused iseseisvad ning nende teostamine ei piira autoriõiguse teostamist.

Fonogrammitootjatele kuulub õigus lubada ja keelata fonogrammi või selle koopia:
otsest või kaudset ning ajutist või alalist, osalist või täielikku mis tahes vormis ja mis tahes viisil reprodutseerimist ehk kopeerimist, importimist, üldsusele levitamist, rentimist ja laenutamist, üldsusele kättesaadavaks tegemist sellisel viisil, et isikud saavad fonogrammi kasutada nende poolt individuaalselt valitud kohas ja ajal.
Kõik reproduktsioonid, mis on tehtud ilma fonogrammitootja loata, loetakse piraatkoopiateks ning kuuluvad erikonfiskeerimisele. Erandina on lubatud koopiate tegemine näiteks hariduslikel ja teaduslikel eesmärkidel ning samuti oma isiklikeks vajadusteks. Viimasel juhul on õiguste valdajatele nähtud ette kompensatsioon nn. tühja kasseti tasu näol, mida maksavad isikud, kes toodavad või impordivad isiklikuks salvestamiseks ettenähtud ja seda võimaldavaid salvestusseadmeid ja vahendeid ning salvestuseta audio- ja videosalvestusvahendeid. Levitamisõiguse all mõistetakse üldjuhul tootjale kuuluvaid fonogrammi edasimüügi-, impordi- ja rendiõigusi. Fonogrammitootjal on ainuõigus lubada teha oma fonogrammi originaali või koopiaid üldsusele kättesaadavaks müümise või muul viisil omandiõiguse üleandmise teel.

Lisaks juba eelnimetatud õigustele kuulub fonogrammitootjatele ka õigus saada õiglast tasu ärilisel eesmärgil avaldatud fonogrammi või selle koopia üldsusele suunamise eest. Üldsusele suunamise liikideks on edastamine raadio, televisiooni või satelliidi vahendusel, taasedastamine, avalik esitamine ning ükskõik millisel muul viisil üldsusele suunamine. Edastamise all mõistetakse ringhäälinguorganisatsioonide vahendusel fonogrammi või selle koopia ülekandmist. Avaliku esitamise all aga fonogrammi või selle koopiate üldsusele kuuldavaks tegemist mis tahes tehnilise vahendi või protsessi vahendusel kohas, mis on üldsusele avatud või ka kohas, mis ei ole küll üldsusele avatud, kuid kus viibib oluline arv isikuid väljastpoolt perekonda ja lähimat tutvusringkonda.